OBCHODNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Podrobné informace o pravidlech, za jakých podmínek lze projekt Historie Hrou využívat

Obchodní společnost Kuon optimi, s.r.o., se sídlem Svat. Čecha 456, Hluboká nad Vltavou 373 41, IČO: 03449548 (dále také jen "Společnost"), jakožto provozovatel webových stránek www.historiehrou.cz (dále jen "Webové stránky"), tímto jako správce osobních údajů informuje o zásadách ochrany soukromí a shromažďování osobních údajů.


ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prostřednictvím Webových stránek může mohou být shromažďovány některé osobní údaje, a to zejména:
a) identifikační údaje (jméno a příjmení)
b) kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa)

Webové stránky nesledují ani neshromažďují žádné osobní osobní údaje bez souhlasu uživatele Webových stránek. Shromažďují se pouze osobní údaje, které uživatel Webových stránek sám výslovně uvede pro konkrétní účely (např. v objednávkových formulářích, přihlášení k newsletteru, registrace v soutěžích apod.).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.

Shromážděné osobní údaje Společnost zpracovává pro své účely, kdy může využít dalších subdodavatelů, avšak pouze vždy za stanoveným či předpokládaným účelem. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména zpracovatelům a příjemcům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, případně služby související s předmětem činnosti Společnosti (např.: doprava zboží, oprava a servis, dodání dílu apod.).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou pro plnění služeb Společnosti, případně plnění jiných právních povinností, které jsou pro Společnost závazné; jinak na dobu neurčitou do odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněnou osobou.

PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovány, má následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna tato práva můžou být ve vztahu vůči Společnosti uplatněna prostřednictvím e-mailové adresy: info@historiehrou.cz. V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti může žadatel podat stížnost dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 24.10.2019.